تسلیم

چند سالیست زیر رگبار خیس آسمان چترم را بسته ام و خودم را تسلیم کرده ام. چند سالیست سنگ ها را نمی بندند و سگ ها را رها می کنند اما دستهایم در انتهای جیبم خواب رفته اند.چندسالیست... بگذریم، حوصله ی ادامه ی این متن هم نمانده ست.

/ 0 نظر / 10 بازدید